;

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A Műegyetemi Állásbörze, (továbbiakban: Állásbörze) szervezője, a Műegyetemi Hallgatói Kft. (székhely: 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3., adószám: 24080659-2-43, cégjegyzékszám:01-09-989523, továbbiakban: Szervező) garantálja, hogy a vele kapcsolatba kerülő felhasználók személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályokat és ajánlásokat maradéktalanul betartva kezelik, különös tekintettel az alábbiakra:

 • a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény,
 • a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló 1998. évi VI. törvény,
 • az elektronikus kereskedelmi, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény,
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (infotv.).
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

Az Állásbörze által végzett adatkezelések

 1. Regisztráció
A kezelt adatok köre Vezetéknév

Keresztnév

E-mail cím

Érdeklődési kör

Az adatkezelés célja A Felhasználó karrierépítésének támogatása, illetve bármilyen online pályázásra és kiválasztásara történő felkészítésével, az Állásbörze használatával való megismertetése, valamint elhelyezkedését, karrierépítését támogató programok és események ajánlása e-mail-en.

Előregisztrációra a Felhasználónak kizárólag a soron következő Állásbörzére történő (teljes) regisztráció

megnyitásáig van lehetősége, ezt követően már csak regisztrációval élhet.

Az adatkezelés időtartama Az e-mail-cím hitelesítése nélkül 180 napig. Az e-mail-cím hitelesítését követően visszavonásig, azaz addig, amíg a Felhasználó le nem iratkozik jelen pontban szereplő szolgáltatásról, melyet megtehet bármely számára küldött e-mail-ben a leiratozásra kattintva, és kérheti adatai törlését Szervezőtől arról az e-mail-címről írva a kérelmet, mellyel regisztrált a szolgáltatásra.

 

Az adatkezelés jogalapja Felhasználó önkéntes hozzájárulása
Adatkezelő Műegyetemi Hallgatói Kft.

1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.

Adatfeldolgozó Műegyetemi Hallgatói Kft.

1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.

 1. Jelentkezés ajánlatokra, illetve kiállítókhoz
A kezelt adatok köre A regisztrációkor megadott adatok, és a profilba feltöltött

önéletrajz

Az adatkezelés célja Az Állásbörze, mint az álláskeresést és karrierépítést támogató platform működésének és szolgáltatásainak biztosítása azáltal, hogy a Felhasználónak Szervező lehetővé teszi

·         információszerzést az Állásbörze bármely kiállítójáról,

·         az Állásbörze bármely kiállítójával való kapcsolatfelvételt, és interakció kialakítását,

·         állásokra, gyakornoki helyekre, képzésekre való jelentkezést.

Felhasználó a regisztrációkor megadott adatai és pályázati anyaga(i) csak abban az esetben válnak az Állásbörze bármely kiállítója számára hozzáférhetővé, ha a Felhasználó érdeklődött az adott kiállító iránt, azaz az alábbi tevékenységek bármelyikét elvégezte:

·         interakcióba lépett a kiállítóval,

·         részt vett a kiállító által tartott online előadáson,

·         időpontot foglalt személyes beszélgetésre a kiállítóhoz,

·         jelentkezett a kiállító által meghirdetett ajánlatra.

Az adatkezelés időtartama Az Állásbörze lebonyolítását követő 1 év. Ezt követően az adott Állásbörzéhez kapcsolódó adatokat (pl. a kiállítók listáját, akik számára hozzáférhetővé vált Felhasználó adata) Szervező törli, kizárólag a 2. pontban részletezett regisztráció során a Felhasználó által megadott adatokat tárolja visszavonásig, azaz addig, amíg a Felhasználó a profilját nem törli, vagy annak törlését

Szervezőtől nem kéri arról az e-mail-címről írva a kérelmet,

mellyel regisztrált a szolgáltatásra.

Az adatkezelés jogalapja Felhasználó önkéntes hozzájárulása
Adatkezelő Műegyetemi Hallgatói Kft.

1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.

Adatkezelőnek minősülnek továbbá azok a kiállítók, akik számára Felhasználó adatai Felhasználó fentiekben részletezett magatartása, és ebből fakadó hozzájárulása miatt hozzáférhetővé váltak.

A kiállítókat Szervező a kiállítók által kötelezően elfogadott Általános Szerződési Feltételekben kötelezi arra, hogy az Állásbörze lebonyolítását követő 1 év leteltével töröljék minden olyan jelentkező személyes adatait, akik ezen időszakon belül nem adták hozzájárulásukat a további adatkezeléshez.

Adatfeldolgozó Műegyetemi Hallgatói Kft.

1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.

 1. Nyereményjáték(ok)
A kezelt adatok köre Név Email cím
Az adatkezelés célja A nyereményjátékban részt vevő Felhasználó azonosítása, garantált ajándék esetén annak Felhasználóhoz való eljuttatása, amennyiben Felhasználó sorsolás útján válik nyertessé, erről való értesítés és nyereményének átvételi folyamatának egyeztetése.

Az adatkezelési cél minden esetben az adott nyereményjáték szabályzatában is rögzítésre kerül.

 

Az adatkezelés időtartama Szervező az adatokat a nyereményjáték lezárulásáig, azaz a nyeremény átvételéig jogosult tárolni.
Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása
Adatkezelő Műegyetemi Hallgatói Kft.

1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.

Adatfeldolgozó Műegyetemi Hallgatói Kft.

1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.

4. Fotó, mozgókép és hangfelvétel

Fotó, mozgókép és hangfelvétel készítés szervezői oldalról A Rendezvényről hang- és képfelvétel készül. Minden résztvevő, aki a felvételeken feltűnik, csak a beleegyezésével nevesíthető, viszont semmilyen követeléssel nem élhet a felvétel készítőivel vagy a Rendezvényszervezőkkel szemben.

Fotó, mozgókép és hangfelvétel készítése látogatók által Fényképezni szabad, de a programokról és kiállító standokról kép- és hangfelvételt csak a szervezők beleegyezésével lehet készíteni.
Adatkezelő Műegyetemi Hallgatói Kft.

1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.

 

Szervező kötelezi magát arra, hogy a fenti adatokat kizárólag a Felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe, azokat előzetes írásbeli engedélye nélkül (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át.

Általános adatkezelési elvek

A Felhasználók általi adatszolgáltatás minden adatkezelési cél tekintetében önkéntes, az adatkezelés céljának ismeretében történik.

Regisztrációs adatai alapján a Felhasználó adatairól egyedi azonosítóval ellátott profil készül. A Felhasználó 3. pontban részletezett magatartása, és ebből fakadó hozzájárulása alapján a profiljában tárolt adataihoz az Állásbörze azon kiállítói férhetnek kizárólag hozzá, akik számára ezt a Felhasználó az Állásbörzén történt, a 3. pontban részletesen bemutatott cselekedetek legalább egyikével engedélyezte.

A megadott személyes és egyéb adatok, valamint az igényelt szolgáltatások bármikor módosíthatók, külön-külön és egyben is törölhetők, a kért szolgáltatások visszamondhatók. A Felhasználónak továbbá lehetősége van az e-mail alapú értesítés esetén az adott típusú értesítésről egyetlen kattintással leiratkozni levél láblécében található „leiratkozás” linkre kattintva. Ugyanitt lehetősége van a teljes profilja egyszerű törlésére is, a láblécben szereplő „profil törlése” linkre kattintva.

Szervező kötelezi magát arra, hogy a rendelkezésére bocsátott adatokat kizárólag a Felhasználó által választott szolgáltatás céljából, a Felhasználó hozzájárulásának megfelelően használja.

Szervező mindent megtesz annak érdekében, hogy adatbázisa, annak használata technikailag is biztonságos legyen, illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá Felhasználói személyes adataihoz, ne tudják azokat megváltoztatni vagy törölni. Szervező vállalja, hogy az új, a Felhasználó általi adatkezelés céljának megfelelő, azaz elhelyezkedését és karrierépítését szolgáló tevékenységei, szolgáltatásai bemutatása érdekében legfeljebb egy tájékoztató levelet küldenek a Felhasználó számára, akinek felajánlja a lehetőséget az új szolgáltatás igénybevételére.

Szervező fenntartja magának a jogot, hogy Felhasználóitól és ügyfeleitől gyűjtött személyes adatnak nem minősülő statisztikai adatokat az irányadó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően nyilvánosságra hozza. Szervező kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy az általa nyilvánosságra hozott adatok ne legyenek alkalmasak az adatot szolgáltató Felhasználók azonosítására.

Szervező a szolgáltatásait használó partnereivel kötött szerződései, együttműködési megállapodásai nagy hangsúlyt fektetnek az adatvédelmi jogszabályok mindkét fél általi maradéktalan betartására. Szervező partnerei és ügyfelei kötelezettséget vállalnak a Felhasználók adatainak jogszabályszerű kezelésére.

Szervező nem gyűjt személyazonosításra alkalmas genetikai és biometrikus adatokat, illetve olyan adatokat, amelyek nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdekképviseleti szervezeti tagságra, egészségi állapotra, szenvedélybetegségre, nemi életre vagy nemi irányultságra, büntetett előéletre vonatkoznak. Amennyiben Szervező tudomást szerez arról, hogy Felhasználó a fentiekben részletezett különleges adatot adott meg bármely általa üzemeltetett rendszerben, azt haladéktalanul törli. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a hatályos jogszabályok megsértéséért a különleges adatokat elhelyező felhasználó regisztrációját is törölje.

Szervező fenntartja magának a jogot, és egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen adatvédelmi szabályzat tartalmát a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően egyoldalúan módosítsa.

Minden egyes, a Szervező által kezelt adatra érvényes a jelen adatvédelmi szabályzat.

“Cookie”-k és “web beacon”-ök elhelyezése, célja

A szolgáltatások igénybevétele során Szervező kisméretű, Felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepítenek Felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a szolgáltatás hatékonyságának növelése, az adott Felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából. Az adatfájlok használatának eredményeképpen Szervezőhöz került adatokat Szervező nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. Az ún. session cookie-k a cookie-kben beállított határidő végével automatikusan törlődnek.

Szervező által üzemeltetett weboldalakon a Google Analytics által használt cookie-k (sütik) működnek, melyek működésére a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu).

Felhasználónak a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak:

 • beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha Szervező cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén,
 • a cookie-k küldését bármikor

E körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezheti, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy Felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A cookie-kal kapcsolatos további információ a http://www.cookiecentral.com címen érhető el.

A fenti célokból Szervező a szolgáltatások biztosítása érdekében az általa üzemeltetett weboldalakba harmadik személytől származó web beacon-t (más kifejezéssel web bug-ot) illeszthet be. A web beacon egy olyan, weboldalba ágyazott kép, amely segítségével nyomon követhetőek a honlapon  tett látogatások. Ezt az információt “clickstream data”- nak is nevezik. Ezekkel az adatokkal elemezhetőek a látogatási szokások, amely a honlap minőségének javításához vagy a hirdetések jobb célzásához szükségesek. A web beacon-ök funkciójukat tekintve hasonlítanak a cookie-khoz, azokat Felhasználó online mozgásának a nyomon követésére használják. A kettő között az a fő különbség, hogy a web beacon-ök nem láthatók az oldalon. Mindemellett Felhasználónak nincsen arra lehetősége, hogy a web bugok letöltését – a cookie-kkal ellentétben – letiltsa böngészőjében. További információ a web beacon-ökkel kapcsolatban: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_beacon

Szervező által üzemeltetett weboldalakra médiapartner-hivatkozáson keresztül érkező és regisztráló felhasználók egyedi azonosításra kerülnek a médiapartnerrel kötött megállapodás ellenőrizhetősége érdekében. Az azonosítás során az alábbi adatok kerülnek rögzítésre:

 • e-mail cím
 • médiapartner weboldalának URL-je, amiről Felhasználó átnavigált
 • mérőkódos URL, amire kattintva érkezett az oldalra

Szervező kötelezi magát arra, hogy az így tárolt adatokat kizárólag statisztikai célokra és a médiapartnerekkel kötött megállapodások ellenőrzésére használja fel, a Felhasználó azonosítására nem.

A Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

a) Tájékoztatáshoz való jog:

A Felhasználó jogosult arra, hogy adatainak kezelésére irányuló tevékenység megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő információkról.

b) Hozzáféréshez való jog:

Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni Szervező által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint.

Szervező Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szervező a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A Felhasználó a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

E-mail: allasborze@muhasz.bme.hu

Postacím: 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel fordulhat Szervezőhöz a fenti elérhetőségeken keresztül.

c) Helyesbítéshez való jog:

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését kérni. Adatainak többségét a Felhasználó a weboldalakon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szervező a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül módosítja az adatokat. Bármilyen módon történik az adatok módosítása vagy törlése, azok nem lesznek helyreállíthatók.

A Felhasználó a regisztráció során megadott adatait bármikor módosíthatja a felhasználói fiókjában, az adatai helyesbítését az allasborze@muhasz.bme.hu email címen kérheti.

d) Törléshez való jog:

A Felhasználó bármikor jogosult adatai törlésének kérésére:

  • az allasborze@muhasz.bme.hu email címen,
  • az elektronikus úton küldött levelekben a láblécben megadott linkre kattintva, illetve
  • a weboldalakon keresztül, a felhasználói profiljába történő bejelentkezés után is törölheti adatait.

e.) Törlés helyett zárolásra kerül a személyes adat, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogát, jogos érdekét. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a törlést kizárja.

f.) Az adatkezelés korlátozásához való jog:

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére a Szervező korlátozza az adatkezelést, ha vitatja  a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Szervező ellenőrizze a személyes adatok pontosságát); az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; a Szervezőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

g.) Személyes adatok helyesbítéséhez, vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség:

A Szervező minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés- korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

h.) Adathordozhatósághoz való jog:

A Felhasználó jogosult az adatainak törlését és azok közvetlen továbbítását kérni az általa megjelölt másik szolgáltatóhoz az allasborze@muhasz.bme.hu email címen. Szervező munkatársaink max. 30 nap áll rendelkezésre a kérés teljesítéséhez.

i.)    Automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga:

A jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

j.)    Tiltakozáshoz való jog:

A Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében megvalósuló adatkezelése, illetve a Szervező, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen (a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló adatkezelés), ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a Szervező a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Szervező bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

k.)   Panasztételhez és jogorvoslathoz való jog:

A Felhasználó a GDPR 77. cikke alapján jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál ha a Felhasználó megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t. Panasztételhez való jogát a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603. Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391- 1410 www: http://www.naih.hu email: ugyfelszolgalat@naih.hu

 A Felhasználó az előbbieken túl tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:

 • a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szervezőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Szervező, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény- kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • valamint törvényben meghatározott egyéb

A Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja.

A fenti jogosultságok részletezését az Infotv. 14-19. §, illetve 21. § szakaszai tartalmazzák. A Felhasználó a jogainak megsértése esetén, illetve az Infotv.-ben meghatározott egyéb esetekben bírósághoz fordulhat (Infotv. 23. §). A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a szolgáltatások használata során bármilyen módon kárt okozott, Szervező jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Szervező ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Kiállítói adatok

 A kiállítói listában és az egyes kiállítói feltüntetett elérhetőségek a jelentkezőkkel folyó kommunikációt szolgálják, kizárólag karrier célú megkeresésre használhatóak. Üzleti ajánlat és megkeresés céljából az elérhetőségek használata szigorúan tilos. A kiállítói adatok nem karrier célú, azaz állásokra, szakmai gyakorlati helyekre vagy továbbképzési lehetőségekre való jelentkezésre, illetve ezekkel összefüggő információkérésre való használat esetén Szervezők jogosultak a jogszerűtlenül eljáróval szembeni kártérítés érvényesítésére.

Budapest, 2020.02.01.

Kiemelt kiállítóink

Adatvédelmi beállítások

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.

Weboldalunk cookie-kat használ a jobb felhasználói élmény érdekében.